Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Øksendalen
Øksendalsøra naturreservat
Kommune: Sunndal
Fylke: Møre og Romsdal
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 

Geologiske forhold


Kilde: NGU

Øksendalsvalmue, Papaver radicatum ssp. oeksendalensis, er kjent fra Øksendalen som for det meste består av gneis. Ved Jønnstadnebba går det en streng i fjellet med glimmergneis, granat-glimmerskifer og granatamfibolitt. Det er bl.a. i denne grunden som denne valmuen kan vokse. Geokartet tyder ikke på så gode vekstforhold.

I Øksendalen finnes grafittskifer som ikke er så vanlig. 
 


 
 

 


Kilde: Direktoratet for naturforvaltning ”Naturbase”
Sjeldne artsfunn ved Jønnstadnibba.

Økendalsøra naturreservat


Kilde: Direktoratet for naturforvaltning ”Naturbase”

Gruntvassområde ved utløpet av Usma. Lokalt viktig raste- og overvintringsområde for våtmarksfugl. På grusøra aust for utløpet, er ein artsrik strandenglokalitet med raudsvingel som dominerande art. Ingen sjeldne artar, men vegetasjonstypen ishavsstorreng, er uvanleg så langt inne i fjordane. Ein vesentleg del av deltaet er verna som reservat i ein verneplan for havstrand og elveos for fylket.

Føremålet med fredinga er å ta vare på det biologiske mangfaldet og elvedeltaet sin økologiske og morfologiske funksjon i eit av dei siste gjenverande, tildels urørte elvedelta i fylket. Elveosområdet/deltaet er med i fylkesdelplanen for elveoslandskap i Møre og Romsdal. (Godkjend 10.06.94 i Miljøverndept.). Informasjon om elvedeltaet er lagt inn i den nasjonale elvedeltabasen som er utarbeidda av Direktoratet for naturforvaltning. I den samanheng er det lagt inn kart, bilde, arealopplysningar, vassdragsdata m.v. om området på Internett. KJELDER: Fylkesm.M&R 1995:13, Økoforsk 1986:3B
Vernedato 08.11.2002