Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Lindøya naturreservat
Kommune: Oslo
Fylke: Oslo
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
Verneform naturreservat 
Vernetema barskog 
Vernedato 27.06.2008 
Verneformål Særpreget kalkfuruskogområde og geologi 
 
 
 
 
 
 


Lindøya ligger i indre fjordbasseng av Oslofjorden. Den vernete lokalikteten ligger i nordøstre del av øyen, og avgrenses av bebyggelse, sjø, parkområde og bratt kant i sør. Terrenget er langstrakt småkupert med berggrunn av vekslende skifer og kalkstein. Jordsmonnet er grunnlendt.

Hele arealet domineres av et stort, sammenhengende og meget variert bestand med kalkfuruskog.

Store partier av kalkfuruskogen er urterik, og er særlig interessant utformet på en rygg i sørvest. Her vokser mange varmekjære og næringskrevende arter. Busksjiktet er velutviklet, med bla. berberis, einer og geitved. Fra det artsrike feltsjiktet nevnes, linjekonvall, knollmjødurt, maurearter, hjorterot og den meget sjeldne svalerot. Slik skog er uvanlig på øyene i indre Oslofjord, mens den er mer vanlig f.eks. i Grenlansområdet.

I de sentrale delene, med mindre gunstige næringsforhold, er skogen mer artsfattig. Her dominerer grasarter og moser.

I kantskog mot krattvegetasjon og blodstorkenebbeng er det meget urterike partier. I krattene vokser rikelig med knollmjødurt, blodstorkenebb og bergmynte. Vegetasjonssamfunnene er usedvanlig vakre og fargerike. Ut mot stranden inngår mer åpne kalktørrenger med kantkonvall. I disse åpne vegetasjonssamfunnene forekommer en god del ungplanter av furu, noe som kan tyde på at de er i ferd med å gro igjen.

Det er store friluftsinteresser forbundet med øyen, og den er avsatt til friluftsformål i Oslos kommunedelplan for fjorden. Ferdselen i området er i hovedsak beregnet til et nett av større stier.