Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Lørensetertjern naturreservat
Kommune: Oslo
Fylke: Oslo
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
Verneform naturreservat 
Vernetema myr 
Vernedato 04.09.1981 
Verneformål Bevare to myrområder med meget variert vegetasjon. 
 
 
 
 
 
 
 


Stor variasjon i geologi, klima og topografi har gitt Norge et spesielt stort mangfold av ulike myrtyper. Hensikten med vern av myrer er å sikre lokaliteter av alle myrtypene, som et ledd i arbeidet med å bevare et representativt utvalg av alle naturtyper for ettertiden.

Myrer deles i hovedsak inn etter dannelsesmåte, hydrologi eller hydrotopografiske forhold. Nedbørsmyr får næringstilførsel kun gjennom nedbør og har oftest få arter. På jordvannsmyrer får plantene næring gjennom grunnvannet og artsrikdommen er mer avhengig av grunnens næringsinnhold. På disse myrene varierer vegetasjonen fra å være fattig til ekstremt rik.

I Oslo og Akershus kan myrtypene deles inn i kategoriene: Konsentriske og eksentriske nedbørsmyrer, og jordvannspåvirkete myrer som, avhengig av terrengforholdene, benevnes som flatmyrer, bakkemyrer og strengmyrer. Mer om myrer og myrtyper står i dokumentet Generelt om myr og myrtyper.

Formålet med fredningen av Lørensetertjern naturreservat er å bevare et myrlandskap som består av mange små myrer med variert vegetasjon, hvor flere sjeldne og kravfulle arter forekommer.

Reservatet ligger i Oslomarka, sørvest for Blankvann. Arealet er for en stor del omsluttet av Blankvann landskapsvernområde. Myrene ligger i forsenkninger i terrenget, oppbrutt av lave åser med barskog. Flere bekker renner gjennom lokaliteten. Hølbekken er hovedbekkedrag.

Området utgjør et myrkompleks med mange små myrer i et relativt nøysomt barskoglandskap. Jordvannspåvirkete myrpartier er vanligst, men partier av nedbørsmyr forekommer også. Fastmatter med fattigmyr dominerer, men mellomrik myr og små arealer med rikmyr finnes. Rikkilder og diffuse kalkrike utspring langs Hølbekken bidrar til hyppige overganger mellom rik fuktskog og rik myr. Her er også barskogen rikere med større partier med lågurtskog.

Det er stor vegetasjonsmessig variasjon, med nedbørsbetinget, fattig, mellomrik, rik og ekstremt rik vegetasjon. Floraen er meget artsrik, og det er innslag av flere sørlige, sørøstlige, østlige og alpine plantearter. Området karakteriseres derfor ved stort mangfold innenfor et relativt lite areal.

Det anses ikke nødvendig med skjøtsel.

Bilvei til Blankvannsbråten og Slakteren går gjennom området. Flere stier og en løype krysser myrene. Området nås ved å benytte sti og skogsvei.