Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Maridalen landskapsvernområde
Kommune: Oslo
Fylke: Oslo
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
Verneform landskapsvernområde 
Vernetema  
Vernedato 31.08.2001 
Verneforskrift http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0978.html 
Verneformål Vakkert og egenartet kulturlandskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Maridalen landskapsvernområde er vernet for å bevare et helhetlig, vakkert kulturlandskap, med særpreg som viser tidligere tiders bruk. Biologiske, geologiske og kulturhistoriske elementer bidrar til områdets karakter.

Landskapsvernområdet inngår i Nordmarka, og danner et vidt daldrag nord i Oslo kommune med Maridalsvannet som naturlig tyngdepunkt. Området er et vel avgrenset landskapsrom der mosaikken av skog, åker, eng, beitemark, elveløp og vann danner helhet i landskapet. Dette gir et rikt mangfold av vegetasjonstyper. Det utføres både jordbruks- og skogsdrift i dalen, som har 15 gårdsbruk. Maridalen utgjør for øvrig et lite bygdesamfunn med velhus, skole og kirke. Dalen er en siste større, helhetlig rest av de frodige og rike Akerbygdene, og det gamle kulturlandskapet dominerer uten gjennomført rasjonalisering.

Floraen er relativt artsrik, og i hovedsak typisk for tilsvarende områder. Noen forekomster inngår i den nasjonale rødlista over sjeldne og truede arter. Eksempler på dette er solblom, vasstelg og flytegro. Kongeeikene ved Nes gård, tuntrær og andre frittstående trær, utgjør markerte elementer i landskapet.

Gårdsnavn, bygdeborg og andre funn, viser tidlig fast bosetting. Skjerven og Sander er gårder fra før vikingtid. Margaretakirken ble trolig oppført rundt 1250, og ruinene av kirken benyttes fremdeles til kulturelle arrangementer. Spor etter stangjernshammeren ved Hammeren, fløtningsanleggene ved Skjærsjøelva og Skarselva og krutthuset på Skar er eksempler som viser spor av senere tiders bruk av dalen. Husmannsplassmiljøet i Neskroken er godt bevart.

Ulike typer slåttemark fra Hammeren til Maridalen kirke, skjøttes og vedlikeholdes på tradisjonelt vis. Restaurering av gamle og rehabilitering av nye styvingstrær blir gjennomført i området sør for Kirkeby. Alle ved Stubberud er satt i stand og rehabiliteres. Flere områder med tilplantet kulturmark er hogd, og er under omdisponering til beitemark og dyrka mark.

Maridalen er mye brukt til rekreasjon. Mellomkollen naturreservat i nord er et rikt barskogområde med store, kraftige landskapsformer. Akerselva miljøpark i sør, gir forbindelse helt ned til fjorden. Landskapsvernområdet inngår derfor i en gradient fra by- og parklandskap, gjennom jordbrukslandskapet til mer urørte naturområder i nord. Sti- og løypenettet er veletablert. Det pågår arbeid med en turvei, og det er lett å ta seg fram, helt fra fjorden og opp i marka.

Maridalsvannet er hoveddrikkevannskilde for Oslo og av hensyn til drikkevannet er det lagt restriksjoner på en rekke virksomheter innenfor nedslagsfeltet for vannet.