Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Mellomkollen naturreservat
Kommune: Oslo
Fylke: Oslo
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
Verneform naturreservat 
Vernetema barskog 
Vernedato 07.12.2001 
Verneformål Barskogområde. Mangfold av vegetasjonstyp og fauna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med mye velutviklet lågurtgranskog, og hvor innslag av en sørligere barskogsone og forbindelse til høyereliggende barskog gir stort mangfold. Formålet er også å bevare et variert naturområde med et mangfold av vegetasjonstyper, interessant flora og et rikt dyreliv. Mellomkollen naturreservat har verdier knyttet til geologi og geomorfologi, vegetasjon og dyreliv.

Reservatet ligger nord for, og grenser til, Maridalen landskapsvernområde. Berggrunnen er variert og består av lavarekker, latittporfyrer og permiske basalter. Landskapet er kraftig kupert med bratte åssider, juvpregete bekkedaler, myrer og små vann. Terrengformene gjenspeiler et svært komplisert forkastningsmønster.

Vegetasjonsbildet er mosaikkartet, med lågurt-, storbregne- småbregne og blåbærgranskog, gransumpskog, furumyrskog og røsslyng-skinntryteskog. I solvarme skråninger er granskogen isprengt lind, osp, ask, alm, lønn, hassel og lokaliteter med alm-lindeskog og gråor-askeskog. I deler av området forekommer store mengder stående og liggende død ved, men det er også spor etter tidligere hogstinngrep.

Reservatet utgjør et område med mye gammel skog, og topografien bidrar til et rikt mangfold i vegetasjonstyper og arter. Store og fortettede variasjoner gir området store landskapskvaliteter, med vidt utsyn over by og fjord. De kraftige landformene har gitt området tilnavnet Maridalsalpene.

Skjøtsel er ikke aktuelt.

Området nås best med buss til Skar. Det går flere stier og gamle kjerreveier fra sør til nord i området.