Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Karussputten naturreservat
Kommune: Oslo
Fylke: Oslo
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
Verneform naturreservat 
Vernetema myr 
Vernedato 23.06.1995 
Verneformål Bevare et lite påvirket skog- og myrområde. 
 
 
 
 
 


Formålet med fredningen er å bevare et lite påvirket skog- og myrområde med mange spesielle vegetasjonstyper og en artsrik flora med næringskrevende og sjeldne arter. 

Reservatet ligger i Oslomarka i tilknytning til Blankvann landskapsvernområde. Berggrunnen er variert med gabbroide til syenittiske dypbergarter, kambrosiluriske sedimentbergarter og permiske intrusivbergarter. Området utgjør forsenkninger med myr og sumpvegetasjon med skogkledte åssider i tilknytning.

Skogen er variert og rik med lågurtgranskog som dominerende skogtype. For øvrig er det registrert storbregnegranskog, småbregnegranskog, blåbærgranskog, høgstaudegranskog og et lite innslag av kalkfuruskog. Skogen er i hovedsak gammel. Området er rikt på kilder i skogsidene. Forsenkningene med Karussputten inneholder store partier med rik og ekstremrik myr og rike sumpskogtyper. Det er registrert flere sjeldne arter i området. Karussputten naturreservat utmerker seg som et område med stort mangfold i rike vegetasjonstyper.

Skjøtsel anses ikke som aktuelt.

Det går flere stier og løyper gjennom området, som kan nås ved å benytte sti og skogsvei fra Maridalen eller Sørkedalen.