Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Malmøya
Kommune: Oslo
Fylke: Oslo
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
Nordre Malmøya naturreservat
Kommune Oslo 
Områdebeskrivelse KILDE: Miljøvernavdelingen

Velutviklet barskog av typen kalkfuruskog. Flere sjeldne plantearter inngår. Deler av bestandet er noe kulturpåvirket. 

Verneform naturreservat 
Vernetema geologi 
Vernedato 27.06.2008 
Verneformål Bevare verdifulle geologiske forekomster, botanikk 


 

Malmøya og Malmøykalven naturreservat
Verneform naturreservat 
Vernetema geologi 
Vernedato 27.06.2008 
Verneformål Geologiske forekomster, kalfuruskog og sjøfugl 
Artsrike tørrbakkesamfunn og rike ødeenger med flere sjeldne arter.