Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Østensjøvannet naturreservat
Kommune: Oslo
Fylke: Oslo
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
 
Verneform naturreservat 
Vernetema våtmark 
Vernedato 02.10.1992 
Verneformål Bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon. 

 
 
 Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

Naturreservatet ligger sørøst i Oslo kommune i en grønn lunge, omgitt av store befolkningskonsentrasjoner. Østensjøvannet er naturlig næringsrikt og ligger i et område med marin leire. Vannet har stor verdi for naturopplevelser og rekreasjon.

Østensjøvannet er en av Norges rikeste innsjøer på vann- og sumpvannplanter, noe som har stor betydning for det rike fuglelivet. Over 440 plantearter er påvist, samt flere sjeldne sopparter. Bunndyrfaunaen er spesielt rik, og Østensjøvannet er sannsynligvis det vannet i Norge som har størst bunndyrtetthet. Selve vannet har stor limnologiskverdi.

Vannets viktigste funksjon for fugl, er som raste- og hvileplass under trekk. Opp til 140 arter passerer årlig. I tillegg er vannet viktig som hekke-, oppvekst- og oppholdsområde. I alt er det registrert ca. 210 arter i, eller ved, vannet, herunder toppdykker, toppand, sivhøne, sothøne, sivspurv, rørsanger, sivsanger og knoppsvane. Flere av artene er innført i den norske rødlisten.

For øvrig er bla. åtte forskjellige arter flaggermus, 1835 insektarter, fire amfibiearter, tolv sneglearter og tre iglearter observert ved vannet. Mange av artene står i den norske rødlisten.

Det er utarbeidet skjøtselplan i samarbeid med Oslo kommune. .

Området har stor betydning for friluftslivet særlig for nærområdene. Det er anlagt gangvei rundt vannet.