Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Røverkollen naturreservat
Kommune: Oslo
Fylke: Oslo
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
naturreservat 
Vernetema barskog 
Vernedato 09.07.1993 
Verneformål Særpreget kalkfuruskog med sesongfuktig utforming. 


Les mer om Røverkollen: http://www.kjentmannsmerket.org/Roverkollen.htm

Formålet med fredningen er å bevare et særpreget kalkfuruskogområde med sesongfuktig utforming.

Reservatet ligger i utkanten av Lillomarka og grenser i sør mot tettbebyggelsen på Romsås. Lokaliteten heller slakt mot sørøst. Berggrunnen består av nordmarkitt, men kalkrike bergarter finnes flekkvis, særlig mot nord. Jordsmonnet er grunnlendt med eksponerte svaberg. Vegetasjonstypen er i hovedsak kalkfuruskog. Inn i kalkfuruskogen strekker det seg arealer med fattig, lyngrik furuskog, lågurtgranskog, blåbærgranskog og høgstaudegranskog.

I fuktige perioder overrisles området av næringsrikt sigevann fra kalkrike bergarter oppe i lia. Det svært rike feltsjiktet viser en spesiell blanding av arter med forskjellig krav til fuktighet. I nedre deler er tørkepreget sterkt og vegetasjonen er knyttet til sprekker, forsenkninger og kanter av steinblokker. Fuktighetsforholdene gir en karakteristisk sesongfuktig, urterik kalkfuruskog, hvor det blant annet vokser flere arter orkideer.

Skjøtsel er ikke påkrevd.

Reservatet er mye benyttet som nærfriområde for beboerne på Romsås og det går flere stier på kryss og tvers. Området nås lett ved å benytte offentlig kommunikasjon til Romsås.