Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
Sted: VORMEDALSHEIA
Kommune: Hjelmeland
Fylke: Rogaland
Vernekategori : Landskapsvernområde 
Vernet dato : 19.04.91 
Areal : 120000 dekar

Øyastøl (v/ Storaheia)
Vernekategori : Naturreservat, myr 
Vernet dato : 12.12.86 
Areal : 330 dekar 

NB! Plantene må ikke fjernes!
 

INNHOLD

Vormedalsheia landskapsvernområde
VORMEDALSHEIA, PERLEN l RYFYLKEHEIEME
Kart over Vormelandsheia
Rik flora ved Brendeknutene
Rik flora ved Skardheia
Øyastøl naturreservat
Geologi
Kalk og fyllitt i nabostrøk
Norsk malurt, Artemisia norvegica
Bergjunker, Saxifraga aizoon
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF


Bilde: met.no/ observasjoner/maned/2004
 

Vormedalsheia landskapsvernområde

Vernedato 19.04.1991 
Bjørk dominerer opp til 600 m. Lyngbjørkeskog og blåbær-bregneskog er vanleg, dessutan finst rikare typar. Opp til 500m finst furuskog, stort sett lågproduktive opne utformingar. Det er store myrareal, fleire med svært høg verneverdi. Heiane over skoggrensa er fattige og fuktheiar, røsslyngheiar og blåbærheiar er vanlege. På ryggar finst greplyng og rypebær i røsslyngheia. Det finst store bestandar av bergjunker som er freda. Noko granplanting A og V for Øyastølsmyra.Rasmarker og berghyller med sjeldsynte og krevjande planter, , m.a. norsk malurt. Fleire planter har sørvestgrense her.

VORMEDALSHEIA, PERLEN l RYFYLKEHEIEME


Terrenget mellom den indre del av Jøsenfjorden og Øvre Tysdal øst-
over mot Grasdalen  —  Øvredalen  —  Stølsdalen blir gjerne kalt Vorme-
dals- og Funningslandsheiene. Det hører til de vakreste partier i Ry-
fylkeneiene. Over små avstander er alle typiske bergartsgrupper i Ry-
fylkeheiene representert, og der er bergarter spesielle for omredet.

Variasjonen i bergartene og deres næringsinnhold gir grunnlaget for
et rikt plante- og dyreliv. Ved Skardhei og Storhei er floraen særlig
rik, og der er mange sjeldne planter, bl.a. norsk malurt, fjell-
nøkkelblomst, snømure, skredarve, bergstarr, bergveronika, brude-
spore og rundbelg. En rekke arter har sin sørgrense i Norge.
Bergjunker fins noen steder ved Grånibba og Brendeknutene. 

Melandsånå er en del av Vormovassdraget og er varig vernet.

Kilde: ”Til fots” Den Norske Turistforening.
 


Kart over Vormelandsheia


Melands-Grønahei er en vid grunnfjellsflate delvis dekket av tynne fyllittflak. Disse forvitrer lett og gir frodig vegetasjon, derav navnet 

Rik flora ved Brendeknutene

Bergjunker fins noen steder ved Grånibba og Brendeknutene. 

Rik flora ved Skardheia

Ved Skardhei og Storhei er floraen særlig
rik, og der er mange sjeldne planter, bl.a. norsk malurt, fjell-
nøkkelblomst, snømure, skredarve, bergstarr, bergveronika, brude-
spore og rundbelg.
Norsk malurt, Artemisia norvegica. Den vokser i Jondal ved Folgefonna, Trollheimen, Dovre, Surnadal og Folldal

 

Øyastøl naturreservat

Vernedato 12.12.1986 
Grunnfjell og kalkrik fyllitt. Lengst i N ei svak hellande fattig- ekstremrik bakkemyr og ei svakt kvelva myr. I S dannar flata terrassar, kvar med store myrflater, det meste er fattigmyr. Nedbørmyr finst. Mellommyr og rikmyr finst særleg i myrkantane og langs bekken. Dei fattige myrtypane er typiske for området. Aust for myra finst mange fine rikkjelder. I aust finst grasrik og rik bjørkeskog. På V-sida dominerer bregne-bjørkeskogar, med rikare beita bjørkeskog med sølvvier nedst og i sig. I S finst her open lågvaksen røsslyngfuruskog. Området er delvis sterkt beitepåverka. Det er nyleg bygd veg V for myra gjennom bjørkeskogen. Einaste inngrep i myra er ei gammal grøft som kryssar myra. Området er eit stort, svært allsidig myrområde. Kombinasjonen av ned-børmyr og rikmyr er særleg verdifull.

Geologi

Vi kan ofte "lese" de geologiske forholdene utfra hvilke planter som vokser på forskjellige steder. Vi kan også gå andre veien; krevende planter trives godt på kalkjord og fyllitt. Det er her vi finner de mest sjeldne plantene. Mange av disse plantene er fredet og områder med kalkholdig grunn i fjellområder er ofte vernet. Ikke fjern noen planter, men se de i sitt rette element og ta gjerne bilder av disse. Den grønne fargen på kartene nedenunder er kalk og fyllitt i berggrunnen. Melands-Grønahei ligger på grunnfjell, men er dekket av et lag fyllitt som gir gode vekstforhold til planter. Studér berggrunnen og finn mange spennende planter.
 
 

fyllitt :

(av gresk fyllon , blad, løv): leir-glimmerskifer, omdannet (metamorf) bergart sammensatt hovedsakelig av finkornet kvarts, lys glimmer og kloritt, og med fløyelsglinsende, gjerne småkruset, skifrig, sølvgrå overflate. Grafitt kan opptre i tilstrekkelig mengde til å gi sort farge, og fyllitten har ofte et høyt innhold av kalk. Kvarts kan være samlet som gråhvite linser og lag (kvartseitler). Dannet ved omvandling av leire under relativt lavt trykk og temperatur i en fjellkjede (grønnskiferfacies). Høyere omdannelse leder til glimmerskifer , hvor vi kan se de enkelte glimmerskjell og også andre mineraler som granat, hornblende etc. 

I Norge opptrer fyllitt i store deler av fjellkjeden mellom Hammerfest og Stavanger, særlig som underlag for de store overskjøvne bergartsmassene. Denne fyllitten må for en stor del være dannet fra kambrisk og ordovicisk leire som ble omdannet og deformert under den kaledonske fjellkjedefoldning. Den lettsmuldrete og ofte kalkrike bergarten gir god grobunn for plantene, og de rike frukt- og jordbruksdistriktene i indre Sogn og Hardanger er knyttet til soner av fyllitt ('råtafjell', 'essja', 'tuss').

Fyllitt med småfolder og lineasjon, Ofotbanen, Nordland.
 

Nordre Brendeknuten

Den grønne fargen på det geologiske kartet viser  kalkholdig fyllitt, som ofte gir en rikflora med sjeldne planter.

På Brendeknutene er det domumentert at det finnes mange spesielle planter. Bl.a den sjeldne bergjunkeren som foretrekker voksesteder mot sørvest. 

Bergjunker, Saxifraga aizoon (paniculata)

15 cm høy plante av sildrefamilien, har taklagte blad og hvite blomster. Vokser på knauser og berghyller mot sørvest, meget sjelden. Flere varieteter dyrkes som hageplanter. 

Midtre Brendeknuten

Den grønne fargen på det geologiske kartet viser  kalkholdig fyllitt, som ofte gir en rikflora med sjeldne planter.

Søre Brendeknuten

Den grønne fargen på det geologiske kartet viser  kalkholdig fyllitt, som ofte gir en rikflora med sjeldne planter.

Gråanibba

Den grønne fargen på det geologiske kartet viser  kalkholdig fyllitt, som ofte gir en rikflora med sjeldne planter.

Vikestølheia

Den grønne fargen på det geologiske kartet viser  kalkholdig fyllitt, som ofte gir en rikflora med sjeldne planter.
Fra Vikestølheia har vi ingen oversikt, men har ligger alle forhold til rette for gode funn. Gi gjerne tilbakemelding.
trond@baugen.no

Fjellsenden

Den grønne fargen på det geologiske kartet viser  kalkholdig fyllitt, som ofte gir en rikflora med sjeldne planter.
Fra Fjellsenden har vi ingen oversikt, men har ligger alle forhold til rette for gode botaniske funn. Gi gjerne tilbakemelding.
trond@baugen.no

Skardheia og Austmannshovudet

Den grønne fargen på det geologiske kartet viser  kalkholdig fyllitt, som ofte gir en rikflora med sjeldne planter.

Storaheia og Melands-Grønahei

Den grønne fargen på det geologiske kartet viser  kalkholdig fyllitt, som ofte gir en rikflora med sjeldne planter.

Her er oversikt over "rik" natur ved Skardheia og Storaheia

Kalk og fyllitt i nabostrøk

Søre og Austre Skute

Den grønne fargen på det geologiske kartet viser  kalkholdig fyllitt, som ofte gir en rikflora med sjeldne planter.

Den grønne fargen på det geologiske kartet viser  kalkholdig fyllitt, som ofte gir en rikflora med sjeldne planter.
Stølsdalen som går fra innerst ved Jøssenfjroden, Førre, og ned mot Gressdalen, har gode vekstforhold for planter på østsiden pga. kalk i fjellene øst for dalen.Den grønne fargen på det geologiske kartet viser  kalkholdig fyllitt, som ofte gir en rikflora med sjeldne planter.
Her er det mye kalk og fyllitt fra Førre innerst i Jøssenfjorden og nordøstover.


 
 
 

Børkjeheia

Den grønne fargen på det geologiske kartet viser  kalkholdig fyllitt, som ofte gir en rikflora med sjeldne planter.
Dette området ligger vest for Vormedalsheia.