Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Gutulia nasjonalpark
Fylke: Hedmark
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Tibake til nasjonalparker (botanikk.no)
NASJONALPARKER:
 

FAKTA:

Fylker: Hedmark
Opprettet: 1968, utvidet 2004
Areal: 23 km2
 

Nasjonalparken ble opprettet i 1968 for å ta vare på en av de siste urskogene i Norge og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk for disse traktene. Trærne er uvanlig store, og flere er mange hundre år gamle. Furu dominerer, men det finnes også tette skogholt med gran her. 

I 2004 ble nasjonalparken utvidet for å inkludere et våtmarksområde og mer av den frodige skogen Gutulia er kjent for. Fortsatt er nasjonalparken liten i utstrekning; kun 23 km2. 


Innhold på denne siden:


PLANTELIV:

:
Kilde : Direktoratet for naturforvaltning 
 

Furu, bjørk og gran


Granskog med vindfall.  Etter istida var det bjørk og furu som først vandret inn i Gutulia. Furua overlever på tørrere steder enn bjørka og etablerte seg derfor på skrinne rabber, sva og grusmark. 

På grunn av de harde klimaforholdene vokser furua langsomt. Det finnes trær i nasjonalparken som er over 400 år gamle. Bjørka spredte seg i mer fuktig terreng og høyere til fjells, siden den tåler lavere temperaturer. 
 

Grana kom til Gutulia mange tusen år senere enn bjørk og furu. Siden den er mer konkurransesterk, overtok den etter hvert de næringsrike områdene med jevn fuktighet. Noen grantrær, f eks "Storgrana" 500 m nord for Gutulisetra, er 300 år gammel.

Stort innslag av døde trær er et typisk trekk ved en naturskog. I Gutulia er ca 10 prosent av de stående trærne døde. Først og fremst gjelder dette furu, som kan stå oppreist i flere tiår, kanskje hundreår, etter den er død.
 

Næringsfattig jordsmonn har gitt få arter

Det er registrert 230 ulike karplanter i nasjonalparken, og området må derfor karakteriseres som relativt artsfattig i nasjonal målestokk. Likevel er antall plantearter og variasjonen i vegetasjonstyper høyere enn på tilsvarende areal i Femundtraktene ellers. 

De rikeste områdene finnes langs elvebredder og rundt kilder inne i granskogen. Der kan man finne høgstaudevegetasjon med innslag av fjellarter som bjønnbrodd, fjellfrøstjerne, svarttopp og fjellfiol. Noen typiske østlige arter som huldreblom, kongsspir, nøkkesiv og granstarr forekommer også. Rundt Gutulisetra finnes arter som vitner om at husdyr har beitet her i tidligere tider; engkvein, gulaks og seterfrytle.
 

Den Norske Turistforening 

GUTULIA NASJONALPARK 
Allerede i 1916 ble Gutulia foreslått fredet på grunn av sin storvokste 
furuskog, men først i 1968 ble 19 km2 fredet som nasjonalpark. 
Gutulia er en liten del av Femundsmarka, det fredete området omfat- 
ter skogen på begge sider av Gutulivola mellom Gutulisjøen og gren- 
sen mot Sverige. Nasjonalparken ligger mellom 615 og 948 moh og er 
altså et høytliggende skogsområde. Furu dominerer, men der er også 
stor gran i lia ned mot Gutulisjøen Det er funnet gran på 300 og furu på 
over 400 år Flere branner har herjet deler av skogen, men den frodige 
granskogen har ikke vært berørt de siste 100år 
l nasjonalparken er registrert 230 høyere planter og bare ved Gutuli 
vollen er funnet 55 arter. Floraen der vitner om at husdyr har beitet 
betyr gate, og navnet Gutulia har to tolkinger: enten skyldes det 
«Kopparleden» fra Røros, som gikk i området, eller det kan skyldes en 
skytegate i skogen under Gyldenløvefeidden i1676 
Fra omkring 1750 var det seterdrift i Gutulia, og setrene var i bruk inn- 
til 1949