Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Femundsmarka Nasjonalpark
Fylke: Hedmark, Sør-Trøndelag
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Tibake til nasjonalparker (botanikk.no)


 

FAKTA:

Fylker: Hedmark, Sør-Trøndelag
Opprettet: 1971, utvidet 2003
Areal: 573 km2
 

Mellom krokete furukjemper og bortgjemte sjøer lokker opplevelsene i Femundsmarka nasjonalpark. Du kan padle i dagevis i de mange vassdraga og sjøene, og tar du med fiskestanga kan du fange storørreten. Sammen med tilgrensende verneområder på svensk side utgjør Femundsmarka nasjonalpark et av de største sammenhengende, urørte villmarksområda i Sør-Skandinavia. Området gir livsgrunnlag for flere sjeldne og sårbare pattedyr- og fuglearter.
 


PLANTELIV:

:
Kilde : Direktoratet for naturforvaltning 

Eventyrskogen

Krokete og værbitte gamle kraggfurutrær er særegent for nasjonalparken og gir Femundsmarka et eventyrlig preg. Årsaken til at furuskogen framstår slik, er den næringsfattige berggrunnen og det tørre innlandsklimaet med lange og strenge vintre. Furua står glissent og gir et åpent terreng i det meste av nasjonalparken.

I områder med tørr mark dominerer sand og grus lavfuruskogen. Her er reinlav og kvitkrull de vanligste artene i skogbunnen. Lavfuruskogen er lys og åpen og har som regel ingen andre treslag enn furu. På fuktigere mark overtar lyngfuruskogen. Her er det blåbær,  tyttebær,  røsslyng og noen urter, gras og moser i skogbunnen.
 

Bjørkeskog

Nord i Femundsmarka er det mye bjørkeskog. Bunnvegetasjonen er stort sett den samme som i furuskogen. I Femundsmarka ligger skoggrensen stort sett mellom 800 og 900 moh.
 

Myr

Det finnes tre typer av myr i Femundsmarka torvmyr, rismyr og grasmyr. Myrene er stort sett næringsfattige. Torvmyrene inneholder for det meste torvmose og torvull. De ligger gjerne i nærheten av små tjern og pytter, og er omkranset av rismyrer. Rismyrene er tørrere, og domineres av lyngarter, dvergbjørk og vier. Grasmyrene finner du i helninger og preges av starr. 
 

Sårbare plantearter

 I Femundsmarka er det flere sårbare arter som er avhengige av større arealer med urørt skog. 

En viktig art er den sjeldne, gulgrønne ulvelaven, som vokser på stammer og greiner av gammel tørrfuru. Indre deler av Femundsmarka har en av de viktigste forekomstene i landet..