Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Gressåmoen Nasjonalpark
Fylke: Nord-Trøndelag 
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Tibake til nasjonalparker (botanikk.no)

2004: Denne nasjonalparken er blitt en del av:
Sted: Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 
Fylke: Nord-Trøndelag 

 
 
Gressåmoen Nasjonalpark

Vernekategori : Nasjonalpark 
Vernet dato : 06.02.70 
Areal : 181500 dekar 
Kommune: Snåsa 
Gressåmoen nasjonalpark er opprettet for å bevare et område med lite påvirket granskog. Skogen er svært gammel og har få spor etter hogst. Nasjonalparken skal også representere en vanlig landskapstype på overgangen mellom skog og fjell i indre strøk av Nord-Trøndelag. Myrene inntar en viktig plass i landskapsbildet, og er tilholdssted for småspove og andre vadefugler. 

Mens det lengst vest i Snåsa er kalksteinsarter med rik flora, er det i nasjonalparken mest grunnfjell, skrint jordmonn og fattig flora.