Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
.
Botanikk-nett
Akershus fylkes botanikk
Den virituella floraen
 

Norsk botanisk forrening  NBF

Botanisk hovedside
Fylkesoversikt
 
Botanisk informasjon fra Akershus fylke og lenker til andre websider. Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett.

 Fylkesblomst:

http://www.toyen.uio.no/botanisk/fylkesblomster
Fylkesblomst:
Blåveis
Gjærevoll mente opprinnelig at Oslo og Akershus burde ha felles fylkesblomst, og foreslo blåveis. Styret i NBF vedtok likevel at Oslo bør få sin egen fylkesblomst, og foreslo bakkekløver, som har sin eneste ville norske forekomst på Hovedøya. Det tok lengre tid før det forelå noe resultat fra Oslo og Akershus enn fra de øvrige fylker, men i brev av 22.08.1997 uttaler fylkesmannen: "Fylkesmannen i Oslo og Akershus stiller seg positiv til dette forslaget og anbefaler at de to ovennevnte arter blir brukt som fylkesblomster for Oslo og Akershus". Etter dette er altså  fylkesblomst for Akershus, og bakkekløver for Oslo.

Innhold
Lokalflora for Oslo og Akershus
http://www.toyen.uio.no/botanisk/nbf/loa/index.htm
..
Botaniske steder i Akershus Finn botanisk informasjon om lokale steder i Norge.
Kilde: botanikk.no

Miljøstatus i Oslo og Akershus: FLORA

Plantelivet i Oslo og Akershus
 

Oslo kommune informerer

Plantefunnregistrering i Norge Hvor skal du registrere planter som du finner? Her finne du adresser og e-post lister.


..

Steder og områder:
Fornebu


Verneområder:


Plantefunn:

Bruk av kart-koordinater og GPS Registrering av planter gis i kartkoordinater, gjerne i formatet UTM WGS84. Her gis en enkel forklaring på forskjellige faguttrykk.

Verneområder:
Naturreservater 

 20. mai til Fornebu

(Kilde: Blyttia 1/2001)

 Etter fjorårets tur til den delen av Fornebolandet som
fram til november 1998 var utilgjengelig pga flyplassen,
 gikk årets tur til motsatt side av Storøykilen-Lilleøya Mens
fjorårets tur gikk til områder hvor botanisering har vært
 umulig i lang tid, gikk årets tur til et område som er godt
 undersøkt av botanikere (Tur med Østlandsavdelingen i
 1995, rapport over planteinventar skrevet av Often og
 Røseng) Enda en forskjell fra i fjor var været: regn i fjor,
 opphold og tilløp til sol i år. Antallet frammøtte var imidler-
tid det samme som fjoråret: 6.
 Fra møteplassen innerst i Storøykilen gikk turen rela-
 tivt raskt mot sørvestspissen av Lilleøya. På bakkene
 ned mot sjøen fant vi en rekke starr-arter: vårstarr Carex
 caryophyllea, bråtestarr C pilulifera, bakkestarr C erice-
 torum og fingerstarr C. digitata Videre var det en liten,
 men tett flekk med havstarr C paleacea i sjøkanten.
 På tørrengene litt inn fra sjøkanten var det rikelig med
fagerklokke Campanula persicifolia, dessverre ikke i
 blomst. Mellom einerbuskene Juniperus communis stod
 også mange eksemplarer av flekkgrisøre Hypochoeris
 maculata. Mot skogen innenfor var det tepper av lilje-
 konvall Convallaria majalis.
 Turen gikk videre over odden mot Holtekilen Her var
 det relativt tett buskvegetasjon med mye vanlig blåhegg
 Amelanchier spicata og med flere eksemplarer av kana-
 disk blåhegg A. x lamarkii. Etter hvert overtar furuskogen
 mot strandberga på nordvestsida. Inne i skogen her var
 det en liten forsenkning med en sump hvor svartor Alnus
 glutinosa og gråor A. incana vokste side om side. Her
 var det også bekkeblom Caltha palustris i blomst i tillegg
 til sterile eksemplarer av sverdlilje lris pseudacorus.
 Vi gikk nå i en bue tilbake mot utgangspunktet. I kan-
 ten av en liten ødeeng ble et stort eksemplar av filtkross-
 ved Viburnum lantana påtruffet. Turen tilbake gikk over
en stor ødeeng uten noen spesielt interessante funn,
 bortsett fra at turleder ikke kunne la være å demonstrere
 en mistenkelig utseende skogstorkenebb Geranium syl-
 vaticum som ganske riktig viste seg å være et hunn-
 individ.
 Området har trolig vært lite besøkt av allmennheten
 (pga flystøyen?) og er viser foreløpig liten slitasje på
 tørrbakkene i forhold til det som er vanlig ellers i Indre
 Oslofjord.

 John Magne Grindeland