Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
.
Botanikk-nett
Nordland fylkes botanikk 
Den virituella floraen
 

Norsk botanisk forrening  NBF

Botanisk hovedside
Fylkesoversikt
Botanisk informasjon fra Nordland fylke og lenker til andre websider. Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett.
 
Fylkesblomst:

Rødsildre
Naturvernkonsulenten i Nordland var ikke enig i forslaget om fjørekoll som fylkesblomst. Etter en del korrespondanse mellom NBF og fylkesmannen, konkluderer han i brev av 16.11.1990 med at rødsildre bør velges som fylkesblomst for Nordland. NBF hadde intet å bemerke til et slikt valg.
Innhold
Polarflokken Polarflokken var et tidskrift og medlemsblad for Nordnorsk botanisk forening. Det ble utgitt to til tre hefter pr. år fra 1977-1999.
Her er en innholdsoversikt over artikler.

NnBF: Nordnorsk botanisk forening
Kilde: http://nnbf.no/
Foreningen har som hovedmål: 
  • Å spre og samle kunnskap om plantelivet gjennom foreningens aktiviteter og tidsskrifter. 
  • Å verne om naturen generelt og plantelivet spesielt. 

  • Å være bindeledd mellom botanisk interesserte i Nordnorge. 

Karst og planteliv i Glomfjellet Meløy kommune
meloy.kommune.no/MEKDta/MeloyWeb.nsf/pages/karst1

Meløys flora Meløys stolthet:
I en omtale av plantelivet i Meløy kommer en ikke utenom svartisvalmue, Meløys stolthet og motiv for kommunevåpenet

Saltens flora  Omfattende floraprosjekt i Nordland fylke.
Prosjektet drives i regi av Salten Naturlag og hovedansvarlig er:
Mats G Nettelbladt
Diakonveien 41
8013 Bodø
tlf. Priv. 75 58 73 45 Arb. 75 53 16 03
E-post: mndt@frisurf.no
http://www.saltenflora.no/
Andre artikler om floraen i Salten 

Junkerdalen nasjonalpark Et av de mest planterike områdene i Nordland.
Verneområder: Børgefjell nasjonalpark 
Junkerdalen, Saltdal
Rago nasjonalpark
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Botanikkdagene 2001 i Salten Les om fantastiske på plantefunn i Salten.
Marisko, flueblomst, vårmarihand, fuglerede, engmarihand, legesteinfrø, skredarve, rosekarse, lappmarihand, rødflangre, breiflangre, grønnlandsstarr, fjellvalmuer, bergjunker, polarkarse.

Plantefunn

.

Plantefunnregistrering i Norge Hvor skal du registrere planter som du finner? Her finne du adresser og e-post lister.


.
Botaniske steder i Nordland Finn botanisk informasjon om lokale steder i Norge.
Kilde: botanikk.no
.
Engmarihand 
Grønlandsstarr, Carex scirpoidea
Marisko, Cypripedium calceolus
Bergjunker, Saxifraga panicutata
Fjellvalmuer, Papaver agg. radicatum
..

Verneområder
Junkerdalen
Junkerdalen ligger i Nordland, fra Saltdal østover inn i Sverige. Nær grensen Graddis fjellstue. Kjent for sin rike flora. Gjennom dalen går mellomriksvei (Rv.77). 


Botanikkdagene 2001

(Fra Blyttia 2/2002)

Salten Naturlag og jeg som leder hadde tatt på oss den
store oppgaven å gjennomføre Hovedekskursjonen 2001
eller Botanikkdagene i Salten som vi også kalte arrange-
mentet. Det ble gjennomført i tida 22. til 27. juli i et hoved-
sakelig strålende vær, som dessverre ikke Land-skytter-
stevnet kunne nyte av uka etter... Deltakerantallet var 32
og alderen 25-80!

En av deltakerne, Bjørn-Petter Løfall, hadde fått dis-
pensasjon fra fylkesmannen i Nordland for å samle lav i
de verneområda vi skulle besøke. Hans viktigste funn er
gjengitt i teksten.

Ausvika og Mjelle. Dag 1
hadde vi det første stoppet på Rønvikleira
industriområdet med Nordlandsbanens absolutte nord-
ende. Hva passet bedre enn å se på det store bestar-
det av jernbaneplanten småtorskemunn Chaenorhinur-
minus, som her har sin nordiske nordgrense. Så dro vi
fra Bodø ut på Nordsia til kjente plantelokaliteter som
Ausvika og Mjelle, det «sangomsuste». Her fikk vi se en
rekke orkideer, ikke minst flueblom Ophrys insectifers
som her vokser nesten på nordgrensa. Begge stedene
er svært kalkrike, noe som floraen kunne vise. Et sted er
hele gangvegen dekt av den ellers sjeldne fjellplanten
rabbetust Kobresia myosuroides, kanskje en bra erstat-
ter for tungras og tunrapp, i alle fall tåler den åpenbart
tråkk godt! Av andre planter vi såg var den karakteristiske
nordnorske varieteten av bleikvier Salix hastata var. vege-
ta i et tett halvmeterhøgt kratt. Den er lett gjenkjennelig på
de sterkt forstørra øreblada. 

På ettermiddagen tok vi hurtigbåten til Arnøyene på 
ytterkysten av Gildeskål. Her ble vi skysset til Krokholmen, 
med kjent som Salmon Island, et jappested der de
holder laks i avstengte sund som de pengesterke gjes-
tene kan fiske opp. Vi hadde en spesialavtale! De gamle
husa var nennsomt pusset opp, og vi ble servert en
delikat laksemiddag. For å holde kulturlandskapet under
kontroll hadde man skaffet noen sauer som hadde et
svare strev med å holde all aggressiv vegetasjon nede.
Vi botaniserte på store deler av øya og fant f. eks.
hårsvæve Hieracium pilosella, som er sjelden på disse
kanter. Vi noterte oss også ørevier Salix aurita med en
av dens nordligste forekomster.

Sørarnøy. Dag 2
startet vi med tur på Sørarnøy som har en del
interessante arter, men er ikke godt undersøkt. Her fikk vi
sakkyndig ledelse av Åse Bøilestad Breivik, Gildeskåls
lokale botaniker. Hun kunne vise fram ekstremrikmyrer
med engmarihand og enger med storblåfjær Polygala
vulgahs og hjertegras Bnza media, som begge sterkt
nærmer seg sine nordgrenser. Også her ble det funnet
hårsvæve.

Inndyr
Både her og på Mjelle var det rike forekomster med
kalkmessinglav Xanthoria sorediata.

Så stilte kommunen opp med legekyssbåten som tok
oss over til fastlandet og Inndyrs området med sin rike
orkidéflora med marisko, flueblom og vårmarihand. Vi
vasset også i ulike typer marihender Dactylorhiza spp.
som voldte oss en del eksamineringsvansker. Vi kunne
bare innstemme i den svenske professorens ord: Hur
sjutton ska jag kunna beståmma dom hår når dom inte
har beståmt sig sjålva ånnu». Evolusjonen i et nøtteskall!
Artig var å merke seg den vanligste starren, blåstarr
Carex flacca, som lenger nord bare har små enkeltfore-
komster.

Tverviknakkan. Dag 3
fikk vi på båtskyss inn gjennom den storslagne
Beiarfjorden, som i sin innerste del kantes av det stup-
bratte marmorfjellet Segtfjell. Her skulle vi først besøke et
av de største naturreservata innafor Verneplanen for
rike lauvskoger i Nordland. Først gikk vi sammen med
grunneieren, tidligere miljøvernleder i Beiarn, over Tver-
viknakkan med særs verdifull kalkfuruskog der vi såg
skredarve Arenaria norvegica. Da vi krysset grenseelva
fant en av deltakerne en tidligere ukjent forekomst av
den for Nordland endemiske kransalgen sjøglattkrans
Tolypella normaniana. I Arstadlia kunne vi bivåne ver-
dens nordligste almeforekomst Ulmus glabra og ei rekke
andre sjeldne arter som legesteinfrø Lithospermum offi-
cinale, lodneperikum Hypericum hirsutum, krossved Vi-
burnum opulus og myske Galium odoratum. Orkideen
fuglereir Neottia nidus-avis hadde dessverre gjemt seg
i den tette høgstaudevegetasjonen (om den nå var kommet
opp dette året), men i en blandingspopulasjon av brei-
flangre Epipactis helleborine og rødflangre F. atroru-
bens sto også noen hybrideksemplar.

Etter noen timer fritt denne ekstremt varme dagen
kunne vi så på fallende flo dra til Leirvika, foreslått reser-
vat i Kystverneplanen. Dette er den største gjenværende
estuariestrandenga i fylket og ligger strategisk ved utløpet
av den store Beiareiva som nå er berga fra videre kraft-
utbygging. Området har vært mest kjent som beitelokalitet
for alskens sjøfugler, men føden deres skulle vise seg å
ikke være mindre verdifull. Det var nettopp her som den
store 1800-tallsbotanikeren Johannes Norman fant den
bitte lille endemiske sjøglattkransen, som til forskjell fra
de fleste andre kransalger trives i brakkvann. Det står
stor respekt av Normans teft, ved at han for det første i
det hele tatt fikk øye på planten, såg at det var en krans-
alge hørende til slekta Tolypella, og at t på til at det måtte
være en ny art for vitenskapen! Takket være den lomme-
kjente grunneieren kunne vi gå rett på den. Ellers er
Leirvika voksested for ei rekke interessante starrarter:

pøylestarr Carex mackenziei, grusstarr C. glareosa,
spraglestarr, ishavsstarr C. subspathacea og saltstarr
C. vacillans.

Junkerdalsura
Etter innkvartering ulike steder tok oss dag 3 en leid
buss over til Saltdal. På vegen kunne vi i Skjerstad studere
flotte subalpine ekstremrike bakkemyrer med lappmari-
hand Dactylorhiza lapponica og fjelltettegras Pinguicula
alpina. På Saltdalssida stoppet vi ved ei lita myr med
tromsøyentrøst Euphrasia hyperborea i store mengder.

Så ankom vi da Storjord og Saltdal turistsenter. Herfra
leder et par fine hengebruer rett over til Junkerdalsura,
en nytt naturreservat i Barskogsplanen for Nord-Norge.
Ved senteret kunne vi se hundesennep Descurainia so-
phia på torvtak, et sjeldent ugras i Nordland. Vi passerte
også et par klåvedbusker Myricaria germanica, som sik-
kert er kommet inn her med sand fra Saltdalselva, der
den forekommer hyppig.

Den forjettete og berømte Junkerdalsura trollbinder
alltid nye besøkere, og sjøl blir jeg aldri lei dette fantastiske
elvejuvet med sin unike blanding av varmekjære planter
som marisko Cypripedium calceolus og legesteinfrø med
eksklusive fjellplanter som rosekarse Braya linearts og
blåmjelt Astragalus norvegicus. I Storura klatret vi også
forbi den store forekomsten av tindved Hippophaé rham-
noides på en av dens få innlandslokaliteter i Nordland. Vi
såg også på den svært sjeldne hybriden mellom bringe-
bær og teiebær Rubus idaeus x saxatilis, som sannsyn-
ligvis har kunnet oppstå fordi artene nettopp her har litt
overlappende blomstringstider.

Etter den ganske tøffe marsjen gjennom ura skulle
det bli enda mer utfordrende for dem som hadde krefter
til overs - og det hadde de aller fleste. Fra Solvågli gikk vi
nærmest rett opp to kilometer mot Solvågtind, på en godt
tråkka sti heldigvis, men likevel... Da vi fikk øye på Sol-
vågvatnet, fikk vi også lønn for strevet: Her fant vi en
stor forekomst av den eksklusive grønlandsstarren Carex
scirpoidea! . I hele Eurasia fins den bare her rundt Solvåg-
tind og et område sør for Narvik.

Det ble mye fotografering i den sista kveldssola før
vi ruslet ned til en forsinka, men velfortjent middag på
turistsenteret. På vegen hit kunne vi studere den fantas-
tiske utsikta ned i ura fra mellomriksvegen. I den stupbratte
sandskråninga blomstret et stort antall fjellvalmuer Papa-
ver agg. radicatum. Dessverre, og hvorfor det? Ingen
av dem er nemlig kommet hit «av egen fri vilje», men er
sådd ut av en lokal hagedyrker. Svensken Erik Ljungstrand
kunne ved klatring i 1997 konstatere at det er ikke mindre
enn fem valmuetaksa som vokser her: svartisvalmue P.
r. ssp. subglobosum, tromsvalmue P. r. ssp. hyperbo-
reum, dovrevalmue P. r. ssp. ovatilobum, urvalmue P. r.
ssp. relictum og sibirvalmue P. nudicaule. I tillegg kunne
vi observere en bergjunker Saxifraga panicutata som
heller ikke skal være der.

I Junkerdalsura var det en rik makrolavflora med bl.a.
pulverdogglav Physconia enteroxantha, som synes å
være sjelden i Nordland. Ved siden av denne ble leppe-
dogglav P. perisidiosa også samlet, sannsynligvis som
ny for Nordland fylke. Det morsomme er at denne ble
samlet bare 50 m fra statuen av Søren Christian Sommer-
felt, prost i Saltdal rundt 1820 og den første som syste-
matisk samlet sopp og lav i Norge. Ellers kan nevnes
funn av fertil frynsenever Peltigera elisabethae, som
også synes å være sparsomt forekommende i Nordland.

Sulitjelma. Dag 4
begynte med en lengre transportetappe til Suli-
tjelma. Underveis gjorde vi et par stopp.

Først ved en stor elveør ved Røkland der vi først
fant en del artige ting i en bakevje. Her vokste linmjølke
Epilobium davuricum, som egentlig ikke er sjelden i
Salten, men kan være vrien å bestemme. Der sto også
fine eksemplar av polarkarse Cardamine pratensis ssp.
polemonioides og knoppsildre Saxifraga cernua. På øyra
vokste det ganske tett av den karakteristiske blågrønne
klåveden, som har en sterkt splittet utbredelse i Skandina-
via. Der var også et 60-talls kraftige planter av fjellvalmue.
Det kunne teoretisk være tromsvalmue, som var kommet
ned Saltdalselva som frø eller småplanter, men det er
dessverre igjen snakk om utsådde planter. Underarten
er dovrevalmue, om det da ikke er litt urvalmue i den
også... Forekomsten er for øvrig angitt i Flora Nordica 2
med prikk som innført i nordre Nordland.

I Sulitjelma hadde vi tillatelse til å kjøre anleggsvegen
mot Balvatnet og sparte dermed lang gang-avstand. Vi
gikk vestover opp Skoddefjellet eller Rostnevårri på sa-
misk. Det store botaniske trekkplasteret her er noen av
kjerneforekomstene til bergjunkeren, eller silverbråckan
som den svenske samefamilien Blind så poetisk kaller
den. «Vår» plante betraktes ofte som en egen underart
Saxifraga paniculata ssp. laestadii etter Lars Levi Læ-
stadius, som oppdaget den på østsida av Balvatnet i
1825. Skoddefjellet ligger innafor Junkerdalen-Balvatnet
plantefredningsområde som planlegges som nasjonal-
park.

Skoddefjellet innfridde absolutt våre forhåpninger.
Et bra antall bergjunkere var nettopp kommet i blomst, og
det var en stor opplevelse for de alter fleste deltakerne
som ikke hadde sett arten før.

Store areal var reinrosehei der man kan finne stort
sett hva som helst av kravfulle fjellplanter.

Vi fant noen tuster kantlyng Cassiope tetragona, en
nordlig unisentrisk fjellplante som her sterkt nærmer seg
sin norske sørgrense. En av deltakerne fant et enslig
eksemplar av fjellmarinøkkel Botrychium boreate, som
tilsynelatende er svært sjelden i området, noe som skyldes
at den dukker opp helt uberegnelig.

Rundt Skoddefjellet ble det i snøleie funnet den
nordlige arten fjetlnever Lobaria linita (kjent fra Børgefjell
og nordover), l de rike områdene ble også liten skållav
Solorina bispora, svampskållav S. spongiosa, kalknever
Peltigera venosa, skjoldnever P. lepidophora og Psora
decipiens samlet.

Under tilbaketuren begynte det å regne skikkelig for
første gang på hele uka. Noen valgte å gå hele vegen til
overnattingsstedet, Jakobsbakken, og de ble temmelig
våt. Etter en fin festmiddag hadde vi en trivelig avslut-
ningskveld med plantebestemmelser og sosial omgang
med sang og musikk. Neste morgen tok de fleste bussen
tilbake til Bodø der vi skilte lag.

Mats G Nettelbladt

Nordnorsk Botanisk
Forening

trykker sine årsmeldinger og ekskursjonsreferater i Polar-
f lokken.
 

Meløy og Glomfjellet

Meløy har store fjellarealer over skoggrensa, som ligger rundt 500 moh. Glomfjellet, som er fellesbetegnelsen på fjellområdene øst for Glomfjord, er spesielt på mange måter. Store områder med marmorberggrunn gjør dette til et eldorado for fjellbotanikeren, samtidig som det er et unikt "karstlandskap", med et vell av grotter og bergformasjoner. Her kommer en også i nærkontakt med Svartisen og isbrelandskapet. Nordlandskystens svale somre gjør at mange fjellplanter også trives i lavlandet, bl.a. fjellfiol, reinrose og rypebær.