Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
.
Botanikk-nett
 Rogaland fylkes botanikk
Den virituella floraen
 

Norsk botanisk forrening  NBF

Botanisk hovedside
Fylkesoversikt
 
Botanisk informasjon fra Rogaland fylke og lenker til andre websider. Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett.

 Fylkesblomst:

http://www.toyen.uio.no/botanisk/fylkesblomster
Fylkesblomst:
Klokkelyng
Rogaland var ikke enig i at blodtopp var et godt forslag til fylkesblomst. De mente den var for lite kjent og lite egnet til illustrasjonsbruk. NBF sa seg enig i at både klokkesøte og klokkelyng var fullgode alternativer. "Fylkesmannen finn etter ei inngåande og vanskeleg vurdering at klokkelyng er den av dei vurderte kandidatane som best kombinerer ulike eigenskaper fylkesblomen bør ha. Vi utpeiker derfor klokkelyng til fylkesblom i Rogaland".

Innhold

Botanisk interessante områder:

Steder og områder:
.
Botaniske steder i Rogaland Finn botanisk informasjon om lokale steder i Norge.
Kilde: botanikk.no
..

Plantefunnregistrering i Norge Hvor skal du registrere planter som du finner? Her finne du adresser og e-post lister.

Nedstrand i Tysvær kommune (mail)


Verneområder:


Plantefunn:

Bruk av kart-koordinater og GPS Registrering av planter gis i kartkoordinater, gjerne i formatet UTM WGS84. Her gis en enkel forklaring på forskjellige faguttrykk.

Verneområder:
Naturreservater
Se:  Botanisk interessante områder:

Nedstrand i Tysvær kommune (mail)

Hei!
Eg har sett ein del på dine sider på nettet og gler meg over dei ulike bileta og tekstane om planter. Det er så kjekt å finna ut meir om det som veks i naturen.
Eg er ei blomsterinteressert bondekone som og er lærar. På skulen har me uteskule ein gong i veka og det er kjekt å læra elevane om alt det som veks i nærmiljøet.
 Me bur i eit område med svært mange ulike artar.  I fjor fann me skjellrot oppe i lia. Den hadde eg aldri sett eller høyrt om før. Oppe i liane våre veks det masse kusom (Primula vulgaris). For to år sidan fann me ein raudlilla kusom og den fann me nå for tredje året på rad. Er det ein mutasjon tru?
Oppe i beitet ,saman med kusom og blåfiol veks det og vårmarihand. Dei er vakre!
Dessuten har me mykje ramsløk og det veks både barlind og ein alm - utanom dei fleste treslaga. Her er solrikt (når det ER sol!) og difor veks her masse varmekjære planter og tre. Hassel er nesten eit ugras, men det er jo her me finn kusom, og det er vårblomen framfor nokon for meg.
Dette er berre ei helsing frå Rogaland, nærare bestemt Nedstrand i Tysvær kommune.
Lukke til med innsamlinga av data.

         Med helsing Gunvor


Botanisk interessante områder:

Bjergøy (naturreservat): Kristtorn

På østsiden av Bjergøy ligger et skogkledd område ned mot fjorden der kristtorn er det dominerende treslaget. Her vokser ca 40 kristtorntrær som er 70 - 100 år gamle.
 

Finnøy: Nord-Talgje

Naturreservat
Marmorberggrunn er årsak til kalkenger og generelt svært rik flora

Fossjuvet i Røssdalen

Her er det uvanlig innslag av edelløvskog med trær som lind, ask, alm, hegg og hassel.
 

Haga naturreservat (Sola)

Vernekategori : Naturreservat, edellauvskog med eik. Bergflette og lundstjerneblom
Naturverdi : Eikeskog 
Vernet dato : 21.12.84 
Areal : 25 dekar Kommune : Sola 

Hauklifjell

(Se Hardangervidda)
I nordøstlige hjørne av Rogaland grenser fylket oppmot Telemark, Aust-Agder og Hordaland. Fra Sloaros, Hauklifjell og Haukliseter finnes mye næringsrik fyllitt som gir en unik planterikdom. Landskapet kan by på det gjeveste som fjellfloraen byr på. 

Ljosådalen: Solblom

Ljosådalen skjærer seg inn i Rjuven fra øst, og langs Ljosåvannet finnes rik vegetasjon med solblom som nå er sjelden i Agderfylkene.
 

Stranddalen i Ryfylket

Stranddalen er rik på fyllitt som gir grunnlag for spesielle planter.
Her vokser riklig med
Lauvtistil,
svarttopp,
bergfrue,
rosenrot,
fjellsmelle og
reinrose.
 

 Vatland naturreservat, (nordøst for Stavanger)

edellauvskog med ask, alm, hassel, lind, og noe eik. Svært rik flora
Naturverdi : Alm-lind 
Vernet dato : 21.12.84 
Areal : 25 dekar 
Kommune : Strand 

VORMEDALSHEIA, PERLEN I RYFYLKEHEIENE (Hjelmelandsheiene)

Gå til hovedside om Vormedalsheia

Landskapsvernområde
(Kilde: Den Norske Turistforrening)

 Terrenget mellom den indre del av Jøsenfjorden og Øvre Tysdal
 østover mot Grasdalen-Øvredalen-Stølsdalen blir gjerne
 Vormedals- og Funningslandsheiene. Det hører til de vakreste partier
 i Ryfylkeheiene. Over små avstander er alle typiske bergartsgrupper i
 Ryfylkeheiene representert, og der er bergarter spesielle for området.
Berggrunnen kan sammenlignes med en bløtkake der grunnfjellet er i bunden, 
og et næringsfattig skyvedekke er på toppen. I mellom finnes fyllitt og skifer
som gir god næring til plantene.
 Variasjonen i bergartene og deres næringsinnhold gir grunnlaget for
 et rikt plante- og dyreliv. Ved Skardhei og Storhei er floraen særlig
 rik, og der er mange sjeldne planter, f.eks. 

norsk malurt, 
fjellnøkkelblom, 
snømure, 
reinrose,
fjellkveke,
skredarve, 
bergstarr, 
bergveronika, 
fjellrublom
brudespore og
 rundbelg.

En rekke arter har her sin sørgrense i Norge. 

Bergjunker

 fins noen steder ved Grånibba og Brendeknutene. Denne og norsk
malurt har trolig samme innvandringshistorie.
 Melandsånå er en del av Vormovassdraget og er varig vernet.

Det var en botanisk sensasjon da norsk malurt ble observert i Vormedalsheia i 1967.
 

 Ørland naturreservat,

Svært frodig edellauvskog  mellom Vanvik og Bjerga i Hylsfjorden. Artsrik underskog
Naturverdi : Alm, ask 
Vernet dato : 21.12.84 
Areal : 60 dekar 
Kommune : Suldal 

 Øyastøl naturreservat,

myrområde med flatmyr og noe bakkemyr. Kalkrikt. Innslag av flere sjeldne planter.
Naturverdi : Myr 
Vernet dato : 12.12.86 
Areal : 330 dekar 
Kommune : Hjelmeland