Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
.
Botanikk-nett
  Vestfold fylkes botanikk
Den virituella floraen
 

Norsk botanisk forrening  NBF

Botanisk hovedside
Fylkesoversikt
 
Botanisk informasjon fra Vestfold fylke og lenker til andre websider. Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett.

 Fylkesblomst:

http://www.toyen.uio.no/botanisk/fylkesblomster
Fylkesblomst:
Bøk
Fylkesmannen i Vestfold mener at dette ikke er en sak der noen instans har mer myndighet til å fatte vedtak enn andre. Fylkesmannen har derfor ikke fattet et eget vedtak, men gir med dette sin tilslutning til valg av bøk som Vestfolds "fylkesblomst". Saken ble oversendt til fylkeskommunen for tilsvarende behandling. Fylkeskultursjefen ga i brev av 06.07.1990 sin tilslutning til Fylkesmannens vurdering av valg av fylkesblomsdt for Vestfold.

Innhold

Steder og områder:
.
Botaniske steder i Vestfold Finn botanisk informasjon om lokale steder i Norge.
Kilde: botanikk.no
..

Plantefunnregistrering i Norge Hvor skal du registrere planter som du finner? Her finne du adresser og e-post lister.

Kjose
Rakke
Folehavna Sandefjord
Ølbergholmen og Sandvika i Tjølling
Blokkebukta og Barkvika
Andersbånn


Verneområder:
Langøya


Plantefunn:

Bruk av kart-koordinater og GPS Registrering av planter gis i kartkoordinater, gjerne i formatet UTM WGS84. Her gis en enkel forklaring på forskjellige faguttrykk.

Verneområder:
Naturreservater
.

Langøya


Øy i Våle kommune, Vestfold, i Oslofjorden rett øst for Holmestrand by; 0,9 km2. Kalksteinsbrudd 1899-1985, senere giftdeponi (Norsk Avfallshandtering). Deler av øya ble lagt ut til naturreservat 1988. 
.

 

Larvik Botaniske Forening 2000:

 30. april til Kjose

(Kilde: Blyttia 1/2001)

 Vi startet fra Nes og fulgte skogsbilveien på vestsida av
 Farris sydover forbi Strandgården. Været var ikke det
 beste, men 12 deltagere trosset regn og tordenbyger.
 Følgende arter blei funnet: hårfrytle Luzula pilosa, vår-
 kål Ranunculus ficaria, gullstjerne Gagea lutea, blåveis
 Hepatica nobilis, hvitveis Anemone nemorosa, maigull
 Chrysosplenium alternifolium, vanlig lerkespore Cory-
 dalis intermedia, rosettkarse Cardamine hirsuta, firblad
 Paris quadrifolia, skogsvinerot Stachys sylvatica, Skjell-
rot Lathraea squamaria, broddtelg Dryopteris carthus-
iana, skjørlok Cystopteris fragilis, tannrot Cardamine
bulbifera, gjøksyre Oxalis acetosella, skogvikke Vicia
sylvatica, gran Picea abies, hassel Corylus avellana,
gråor Alnus incana, eik Quercus robur, alm Ulmus gla-
bra, selje Salix caprea, ask Fraxinus excelsior, bøk
Fagus sylvatica, lønn Acer platanoides, barlind Taxus
baccata.

Eivinn H Hansen
 

 10. mai til Rakke

(Kilde: Blyttia 1/2001)

 Området Rakke, det første store friarealet i kystsonen
 sør for Stavern og Solplassen camping, er et kjært tur-
 område for de fleste i distriktet Området er variert, med
 strender, strandenger, tørrbakker og fjellknauser, våtere
 områder med myr og svartor-strandskog. Ikke rart at
 området er populært, for det er vakkert, enten det nå er
 trær, busker eller blomster som har sin blomstringstid.
 l alt deltok 12 personer Vi startet fra P-plassen ved
 inngangen til forsvarets skyteområde, i strålende
 forsommervær. Det meste av turen gikk i den østre delen
 av Rakke Vi fulgte stien på nordsida av P-plassen og
stoppet for å se på gulfrøstjerne Thalictrum flavum. Vi-
 dere nedover hytteveien og stien gjennom skogen var
 hvitveis Anemone nemorosa og blåveis Hepatica nobilis
 alt avblomstret, men soleihoven Caltha palustris lyste
 som gule tepper gjennom skogen.
 Det er lett å bli fascinert av blomstrende vårplanter
 som strandnellik Armeria maritima, nyresildre Saxifraga
 granulata, vårmarihand Orchis mascula og slåpetorn
 Prunus spinosa Vi fant flere bestander av vårstarr Carex
 caryophyllea, og de mer vanlige slåttestarr C. nigra og
 kornstarr C. panicea. (De mer sjeldne knortestarr C
 otrubae, grisnestarr C distans og engstarr C. hostiana,
 som finnes litt lengre vest, var det nok for tidlig for Tagl-
 starr C appropinquata finnes det også en stor bestand
 av.) Nedenfor den ytterste gården var en stor bestand
 av bendelløk Allium scorodoprasum enda ikke i blomst.
 På stranda her var arter som strandrug Leymus arena-
 rius, strandkvann Angelica archangelica ssp. litoralis,
 strandvortemelk Euphorbia palustris, strandkjeks
 Ligusticum scoticum og strandkål Crambe maritima,
 og i kanten av jordet hundetunge Cynoglossum officinale.
 Litt lengre ut mot strandbergene fant vi en slette med
 marigras Hierochloë odorata og nakkebær Fragaria
 viridis Artslista kom på ca 130 arter.
 Hanne og Anne
 

 21. mai til Folehavna Sandefjord

(Kilde: Blyttia 1/2001)

 Syv på to og en på fire møtte opp på P-plassen ved
 Folehavna. Stedet ligger ytterst på Vesterøya og var
 tidligere ikke tilgjengelig for almenheten p.g.a. at det var
 militært område. Alt ved starten var det ikke mange løv-
 trær som manglet, og vi fant flere på turen. Det finnes
 noen barlindtrær der ute også, men disse så vi ikke denne
 gangen Vi gikk ned Fruvikaveien, passerte Fruvika,
 Askvika og gikk så opp på veien som førte oss videre ut
 til Folehavna Etter rasten ute blant svabergene gikk vi
 videre gjennom «eføyskogen» Vi inspiserte diverse
 bunkers fra krigens dager og vendte etterhvert tilbake til
 utgangspunktet. Av artslisten kan nevnes: lundhenge-
 aks Melica uniflora, hengeaks M. nutans, lundrapp Poa
 nemoralis, strandrug Leymus arenarius, havsivaks
 Schoenoplectus maritimus, havstarr Carex paleacea,
 fingerstarr C. digitata, firblad Paris quadrifolia, stor-
 konvall Polygonatum multiflorum, liljekonvall Convallaria
 majalis, sverdlilje lris pseudacorus, vårmarihand Orchis
 mascula, hassel Corylus avellana, sommereik Quercus
 robur svartor Alnus glutinosa, alm Ulmus glabra, syl-
 arve (antakelig) Sagina cf subulata, tjæreblom Viscaria
 vulgaris, såpeurt Saponaria officinalis, blåveis Hepatica
 nobilis, skjørbuksurt Cochlearia officinalis, strandkål
 Crambe maritima, tannrot Cardamine bulbifera, tårnurt
 Arabis glabra, slåpetorn Prunus spinosa, dvergmispel
 Cotoneaster scandinavicus, villapal Malus sylvestris,
 bjørnebær Rubus sp , skogkløver Trifolium medium,
 vårerteknapp Lathyrus vernus, strandvortemelk Euphor-
 bia palustris, skogbingel Mercurialis perennis, lønn Acer
 platanoides, lind Tilia cordata, eføy Hedera helix strand-
 kvann Angelica archangelica ssp. littoralis, legevinter-
grønn Pyrola rotundifolia, marianøkleblom Primula veris,
strandkryp Glaux maritima, ask Fraxinus excelsior,
skogsvinerot Stachys sylvatica, filtkongslys Verbascum
 thapsus, skjellrot Lathraea squamaria, smalkjempe
 Plantago lanceolata, myske Galium odoratum, villkaprifol
 Lonicera periclymenum, skogsalat Mycelis muralis
 Brit Sandve
 
 

 24. mai til Ølbergholmen og Sandvika i Tjølling

(Kilde: Blyttia 1/2001)

 9 medlemmer var med på turen. Flott vårvær Fra P-
 plassen i Rønningen gikk turen gjennom et lite skogholt
 ned til Sandvika Langsetter skogsveien vokste det
 gåsemure Potentilla anserina, skogfiol Viola riviniana,
 gjerdevikke Vicia sepium, myskegras Milium effusum,
 geittelg Dryopteris dilatata, liljekonvall Convallaria majalis
 og storkonvall Polygonatum multiflorum. Nede på selve
 Sandvika så vi gullris Solidago virgaurea, klengemaure
 Galium aparine, mjødurt Filipendula ulmaria, takrør
 Phragmites australis, sandrør Ammophila arenaria,
 rukkerose Rosa rugosa, en del eksemplarer med bekke-
 veronika Veronica beccabunga, flere hundre eksem-
 plarer med vasskjeks Berula erecta, bekkeblom Caltha
 palustris, strandarve Honkenya peploides, strandvorte-
 melk Euphorbia palustris, tangmelde Atriplex latifolia
 og strandmelde A. littoralis Fra Sandvika fulgte vi en sti
 sørvestover langs sjøkanten bort til Andebakke, hvor vi
 fant geitved Rhamnus cathartica, nyresildre Saxifraga
 granulata, åkergull Erysimum cheiranthoides, maiblom
 Maianthemum bifolium, strandkryp Glaux maritima med mer.
 Fra Andebakke førte stisystemet oss videre over til
 Ølbergholmen, hvor bl.a. hundetunge Cynoglossum
 officinale, dunhavre Avenula pubescens, steinnype Rosa
 canina og strandkvann Angelica archangelica ssp. lito-
 ralis var av de mest markerte artene.
 Bengt Ingvar v. Køhler
 
 

7. juni: Mellom Blokkebukta og Barkvika (Båsen)

(Kilde: Blyttia 1/2001)

 13 deltakere møtte opp til turen i noenlunde godt
 botaniseringsvær. Turens formål var en stor bestand
 skogmarihand Dactylorhiza fuchsii og en bestand hvit-
 rot Laserpitium latifolium som ble funnet her i 1999
 Begge artene er sjeldne for oss i Larvik kommune, og
 inngår i vårt floraatlasprosjekt.
 Området består av rik edellauvskog, med bla eik
 Quercus sp, svartor Alnus glutinosa og flere store 1in-
 detrær Tilia cordata Området grenser i vest mot sjøen,
 og her er det et par lune viker.
 Vi fikk se skogmarihand i hundrevis, dog ikke i et så
 stort antall som forrige år. Matrasten ble gjort i ei lita bukt
 blant blomstrende hvitrot.
 Andre arter fra turen som bør nevnes er breiflangre
 Epipactis helleborine, svarterteknapp Lathyrus niger
 perlevintergrønn Pyrola minor, flekkgrisøre Hypochoeris
 maculata, langstarr Carex elongata og duskstarr C.
 disticha.

 Trond Grøstad
 

18. juni til Andersbånn

(Kilde: Blyttia 1/2001)

 Vi var bare tre personer med på denne turen, der vi ikke
 så de store botaniske sjeldenhetene Vi kjørte langs øst-
 siden av Lågen til et stykke ovenfor Holm, inn en grusvei
 til høyre og parkerte bilene der skiltet fortalte at det heter
 Andersbånn. Så fulgte vi en blåmerket sti som delte seg
 etter et par hundre meter. Da tok vi til høyre og fulgte den
 et godt stykke. Det var mye edelløvskog. Etter hvert kom
 vi til en fattig myr der vi bla så et lite eksemplar av rund
 soldogg Drosera rotundifolia. Ellers noterte vi fra denne
turen bla: piggstarr Carex muricata, springfrø lmpatiens
 noli-tangere, ask Fraxinus excelsior, eik Quercus sp.,
 hassel  Corylus avellana, gran Picea abies, alm Ulmus
 glabra, bøk Fagus sylvatica, lønn Acer platanoides, lind
 Tilia cordata, vendelrot Valeriana sambucifolia, blåveis
 Hepatica nobilis, myske Galium odoratum, myskegress
 Milium effusum, lundrapp Poa nemoralis, skogvikke Vicia
 sylvatica, skogsvingel Festuca altissima, hengeaks
 Melica nutans, tannrot Cardamine bulbifera, skogsvine-
 rot Stachys sylvatica, maurarve Moehringia trinervia,
 vårerteknapp Lathyrus vernus, storkonvall Polygonatum
 multiflorum, storklokke Campanula latifolia
 Arne Nilsson