Startside

Målsetninger
Metode
Oppgaver
Kilder og linker

Faktadel:

Innledning
Historie
Geologi
Gruvedrift
Malm
Trekull
Transport
Arbeidere
Jernverk
Moderne jernverk

E-post
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jernutvinning i Norge

Metode og undervisningsopplegg


Figur 1: Elever i gang med en gruvemodell
 

"Jernutvinning i Norge" egner seg svært godt for et tema og prosjektarbeid. Vi begynner med et temaarbeid som går over i et prosjektarbeid. Aldersblanding er gunstig. Dette arbeidet er prøvd ut på Moltemyr barneskole i Arendal med denne klasseinndelingen:

 • 1. - 2. klasse
 • 3. - 5. klasse
 • 6. - 7. klasse
Dette undervisningsopplegget er tilrettelagt for 6. - 7. klasse.

Innhold

Tema og prosjektarbeid
Gruppeinndeling
Tidsbruk
Temaopplegg
Forberedelse
Informasjonsmøte
1. dag
2. dag
3. dag
4. dag
5. dag
Ekstraoppgaver
Prosjektarbeid
 

Tema og prosjektarbeid

Denne arbeidsformen er sikkert kjent, men for å rydde misforståelser av veien, kan vi oppsummere:

Temaarbeid
Dette er en mer lærerstyrt arbeidsform som er tverrfaglig. Temaarbeidet har ofte et klart sentreringsfag. I dette tilfellet er sentreringsfaget samfunnsfag som igjen er oppdelt i historie, geografi og samfunnskunnskap.

Prosjektarbeid
L97 s. 77: "Prosjektarbeid er ei arbeidsform der elevane med utgangspunkt i eit problemområde, ei problemstilling eller ei aktuell oppgåve definerer og gjennomfører eit målretta arbeid frå idè til ferdig produkt, konkret resultat eller praktisk løysing."
 

Gruppeinndeling

Storgrupper
Jeg vil anbefale å lage nye grupper ut fra 6. og 7. klasse. Ofte har klassen mer enn en lærerresurss og noen klasser har også en assistent. To voksne, der minst den ene er pedagog, kan ha 15 - 25 elever. Kanskje foreldre kan delta?
Lærerne deler elevene inn i passende grupper.

Som eksempel i denne oppgaven, har vi 4 storgrupper som vi kaller A-B-C-D

Smågrupper
Storgruppen deles inn i flere smågrupper. Et passende antall kan være fire elever på hver gruppe; f.eks to gutter og to jenter. Det er også mulig å trekke grupper sammen med elevene, men lærerne vet hvem som går bra sammen og hvem som ikke går bra sammen, så dette bør vurderes nøye.
 

Tidsbruk

Dette er opp til lærerne. Noen ønsker å bruke hele skoledagen og andre noen timer av dagen. På Moltemyr skole brukte vi 27 timer på en uke, men her er opplegg for 10-14 dager. Dette må lærerne bli enige om på forhånd og velge stoff etter tidsbruken.

Temaopplegg


Som eksempel i denne oppgaven, har vi 4 storgrupper som vi kaller A-B-C-D, og av praktiske årsaker velger jeg å følge gruppe "A" gjennom opplegget. Gruppene kan gjøre forskjellige aktiviteter hver dag, slik at ikke f.eks. 100 elever går på museum på en gang.

Forberedelse, sjekkliste:

 • Ordne med gruppeinndeling av elever
 • Lage program for tema og prosjektarbeidet med ansvarsfordeling
 • Plan for fravær (voksne)
 • Kjøpe inn og finne fram formingsmateriell
 • Gjøre avtaler i god tid før besøk
 • Finne resursspersoner som har et forhold til jernutvinning/gruvedrift
 • Aktuelle museer?
 • Sende informasjon hjem til foreldrene
 • Økonomi, avtale med rektor/foreldre
 • Organisere kjøring
 • Fordele klasserom
 • Bestille filmer

Informasjonsmøte

6. og 7. klassene samles i et stort rom der de får informasjon om tema og prosjektarbeidet; som tidsperiode og gjøremål. Navnene for hver gruppe ropes opp, og de går til et klasserom med en lærer. Nå er de nye storgruppene samlet, og elevene kan stille spørsmål.
 

1. dag, temaarbeid: Motivere

Mål: Få litt kjennskap til gruvedrift og jernutvinning

1. Forkunnskap
Hver storgruppe samles i hvert sitt klasserom. Læreren skal finne ut hvilke forkunnskaper elevene har om jern. Læreren skriver ned punktene ned på "flip-over" og tar vare på arket til sluttvurderingen.

  • Hva forbinder du med jern?
  • Hvor kommer jernet fra?
  • Hva kan jern brukes til?
  • Hvilke egenskaper har jern
  • Hvor tungt er det? (1 liter jern tilsvarer ca 8 liter vann)
  • Hvor viktig er jern


2. Presentasjon
Alle samles i et auditorium for 1 skoletimes presentasjon. Vis bilder, ta med stein, bruk "overhead"

3. Grupper
Som eksempel i denne oppgaven, har vi 4 storgrupper som vi kaller A-B-C-D
Del elevene f.eks i to grupper: A+B er sammen og C+D

4. Film
Gruppe A+B ser en aktuell film, hør med bibliotek, andre skoler, kommunen e.l. (Vi hadde 2 filmer: "Barna i gruvene" og "Djevelens gruve i Bolivia")

5. Museum
Gruppe C+D besøker et museum. Er det noe lokalhistorie om gruvedrift? Hva finnes av jerngjenstander på museet?

6. Oppgaver
Hver storgruppe samles i hvert sitt klasserom:
De svarer på spørsmål (må lages) enten utfra filmen eller museumsbesøket

7. Dagbok
Elevene skriver dagbok. Dette bør elevene avslutte med hver dag. Her finner du dagboka.


2. dag. 

Mål: Bli kjent med gruvedrift

1. Fellessamling: Hva er ei gruve.

2. Ekskursjon til ei gruve dersom dette er mulig.

3. Jobbe med dataoppgave 3

4. Oppgave om gruveganger

5. Dagbok


3. dag

Mål: Bli kjent med samfunnet for arbeidsforholdene

1. Fellessamling om arbeidslivet (ekstern link om Næs jernverk)

2. Dataoppgave 1  om arbeidere

3. Lage gruvesuppe

4. Matematikkoppgave

5. Dagbok


4. dag

Mål: Bli kjent med jernproduksjon

1. Besøke et jernverk; moderne eller gammelt (evt museumsbesøk)

2. Dataoppgave 2 om jernverk

3. Dataoppgave 4 kan også være aktuell

4. Dagbok

5. Lekse: Ta med en vedkubbe til neste dag og noe å grille.


5. dag

Mål: Prøve ut teori med praktisk forsøk med fyrsetting.
1. Fellessamling og orientering om dagen

2. Forsøk med fyrsetting.
Alle elevene skal ta med en vedkubbe og starte fyring rundt en stein.

3. Natursti.

4. Grilling ved fyrsettingen

5. Dagbok


Ekstraoppgaver

1. Heldiggrisen

2. Steinsamling

3. Evt. dataoppgave 4: Presentere faktastoff


Prosjektarbeid


Figur 2: Elever lager etasjer i en sjakt.
(Klikk på bilder for flere modeller)

Temaarbeidet er nå avsluttet og elevene sitter antagelig med mange spørsmål og ting de lurer på.

6. dag

1. Elevene samles i hver sin storgruppe. Læreren skriver ned alle problemer som elevene kommer med og undrer seg over.

2. Elevene går til smågruppene sine. De skal diskutere og bli enige om hva de vil utdype mer og finne ut av.

3. Elevene skal lage en presentasjon innen det problemområdet som de har valgt. Dette kan være noe innen gruvevirksomhet eller jernverk.

4. Det kreative uttrykket kan være gjennom forming, drama, dans, musikk og poesi.

5. Læreren er veileder og rådgiver. Materialer må være tilgjengelig. Pappesker er fine å bygge miljø i.


7. dag

1. Etter  storefri skal presentasjonene være ferdige.

2. Hver gruppe kan presentere sitt for storgruppa.

3. Problemområdet presenteres, deretter hva gruppa har kommet fram til.

4. Produktet presenteres, og de andre elevene kan stille spørsmål.


8. dag: Avslutning

1. Lager en stor utstilling av alt som er laget.

2. Elevene må få god tid til å se.

3. Vurdering: Læreren kan lage et skjema der elevene svarer på spørsmål om gruppeprosessen, opplegget og hva de har lært.

4. Forkunnskapene fra første dag tas fram.
Spørsmål som elevene lurte på tas fram. Har alle spørsmålene blitt besvart?

5. Prøv å få fram refleksjon hos elevene.


Figur 3: Noen elever lurte på hvordan hammeren kunne drives av et vannhjul. Her løfter vannhjulet hammeren to ganger for hvert omløp.
 

.
..